etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Pirkanmaan ympäristökeskus 2008:
"Natura-arviointia ei voida pitää asianmukaisena." 1151
Pirkanmaan ympäristökeskus antoi 8.5.2008 lausunnon Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen Natura-arvioinnin riittävyydestä Vironvuorten osayleiskaavaan liittyen.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen Natura-arviointiin liittyy puutteita, joiden johdosta arviointia ei voida pitää asianmukaisena. Ympäristökeskus edellyttää arvioinnin täydentämistä koskien hankealueen pinta-aloja, loppusijoitusalueen pintavaluntaa, rakennusvaiheiden vesienkäsittelyä, kaatopaikkavesien tasausallasta, toiminnan jälkeistä aikaa, hankevaihtoehtoja ja erityisesti riskien arviointia.

Joitakin lainauksia lausunnosta:
 • "Hankkeiden ja suunnitelmien lupaharkinnassa on varmistuttava siitä, että hanke tai suunnitelma ei merkittävästi heikennä Natura-kohteen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Lupaa ei saa myöntää sellaiselle hankkeelle, jonka arvioidaan merkittävästi heikentävän näitä luontoarvoja."

 • "Selvityksessä jää epäselväksi avoimen loppusijoitusalueen pintavesien johtaminen ja niiden määrä."

 • "Rakennusvaiheen hulevesien lasketusallas:
  ... altaan mitoitus tulee muuttaa ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus"

 • "Rakentamisen aikana hankealueella louhitaan kalliota räjäytyksin ja poraamalla sekä jatkokäsitellään kiviainesta murskaten. Näistä syntyy hienojakoista aineista (kivijauhoa), joka pintaveden mukana päätyy hulevesialtaaseen. Hulevesiallas on mitoitettu laskeuttamaan karkeaa silttiä, raekooltaan noin 0,2 mm. Lisätietona tarvitaan kivijauhon hiukkaskoko ja selvitys onko hienoaines mahdollista laskeuttaa mitoituksessa käytetyllä pintakuormalla = 1 m/h ja virtausnopeudella = 0,01 m/s. Tarvittaessa mitoitusta tulee tarkistaa ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus."

 • "Lisäselvityksestä ei ilmene myöhempien kuin 1. rakennusvaiheen hulevesien käsittelyn periaatetta."

 • "Kaatopaikkavesien tasausallas:
  ... mitoitusta tulee lisätä 10 %:lla. ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus."

 • "Myös viemäriverkoston kapasiteetin riittävyys eri tilanteissa tulee vielä tarkistaa."

 • "Lisäksi tulee selostaa alueen käyttö ja vesien johtaminen aktiivisen hankeajan jälkeen."

 • "Riskien arviointi:
  ... Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden aiheuttamaa riskiä ei ole kuitenkaan tarkemmin analysoitu eikä esitetty perusteltuja johtopäätöksiä riskin aiheuttaman haitan merkittävyydestä.
  --
  Arvioinnissa tulee kuvata riski, mukaan lukien todennäköisyys, ja sen vaikutus Natura-luontoarvoihin. Lisäksi riskinarvioinnissa tulee käyttää perusteltua luokitusta riskien aiheuttaman haitan merkittävyydestä.
  --
  Riskinarviointiin liittyen tulee kuvata mm. hulevesialtaaseen johdettavan veden laatu ja laskeutuksen jälkeen maastoon johdettavan veden laatu erityisesti voimakkaimman maanmuokkauksen aikana, sekä mikä on veden viipymä matkalla hankealueelta Ruonanjokeen eri valuntatilanteissa. Lisäksi tulee esittää laskelmat eri tilanteissa Ruonanjokeen päätyvistä haitallisten aineiden pitoisuuksista mm. raudan, alumiinin ja kiintoaineksen osalta, sekä pH:n ja sähkönjohtavuuden muutoksista. Myös rakentamisen aikaisia ja aktiivisen hankeajan jälkeisiä vaikutuksia tulee tarkastella tässä yhteydessä."

 • "Jokihelmisimpukkaan kohdistuvan suoran vaikutuksen lisäksi tulee arvioida myös jokihelmisimpukkaan kohdistuvien vaikutusten kautta tulevat vaikutukset pikkujokien ja purojen luontotyyppiin."

Asian jatkokäsittelystä Pirkanmaan ympäristökeskus lausuu, että Natura-arvioinnista varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto voidaan antaa vasta sitten, kun arviointia on täydennetty lausunnossa edellytetyllä tavalla.1151
Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen YVA 2006: Riskit Ruonanjoen jokihelmisimpukoille arvioitava 413
Tiedotteen 13.12.2006 mukaan:

Pirkanmaan ympäristökeskus edellyttää Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskus-hankkeelta luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin tekemistä Ruonanjoelle.

Vironvuorten hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet vaikutukset Ruonanjoen jokihelmisimpukalle sekä kuljetusreitteinä käytettävien yleisten teiden soveltuvuus raskaisiin kuljetuksiin, teiden ylläpito ja liikenneturvallisuuden heikkeneminen. Lisäksi mielipiteissä huolta herättivät myös melu, päly ja vaikutukset vesistöihin.
Pirkanmaan ympäristökeskus sai YVA-menettelyn yhteysviranomaisena selostuksesta 17 lausuntoa, 177 mielipidettä ja adressin Ruonanjoen puolesta.

Natura-arviointi voi olla perusteltua tehdä Viljakkalan kunnassa vireillä olevan Savusillan-Vironvuorten osayleiskaavan laadinnan yhteydessä koko kaava-alueelle. Vesistövaikutusten osalta epävarmaa on myös se, riittääkö Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti kaatopaikkavesien käsittelyyn.

Hankealueella esiintyy liito-orava direktiivilajina, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikoista ei ole varmuutta ilman lis�selvityksiä. Tämä aiheuttaa epävarmuutta hankkeen toteuttamiskelpoisuudelle esitetyssä muodossa.
414
Lainauksia Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnosta YVA-selostukseen: 417

"Osallistuminen YVA-menettelyyn on ollut aktiivista. Yleisötilaisuuksiin on osallistu-nut runsaasti ihmisiä. Selostuksesta annettujen mielipiteiden määrää voidaan pitää suurena. Osallistumisaktiivisuutta kuvaa myös Viljakkalaan perustettu Viljakkalan puolesta -yhdistys (VIPU ry). Aktiivista osallistumista ja vaikutusalueen asukkaiden mielipiteitä erityisesti liikenneturvallisuuden heikkenemisestä ei ole huomioitu liikenteen vaikutusarviossa ja ehkäisytoimenpiteiden esitystarkkuudessa."


"Hankkeeseen sisältyy suunnitelma 10 hehtaarin loppusijoitusalueesta. Arviointiselostuksessa ei ole tuotu esiin valtioneuvoston päätöksen (VNp 861/1997) mukaisia kaatopaikalle asetettavia yleisiä vaatimuksia. VNp kaatopaikoista liitteen 1 perusteella kaatopaikkaa ei saa sijoittaa muun muassa vedenhankintaan tai virkistyskäyttöön tarkoitetun tai erityistä suojelua vaativan vesistön läheisyyteen ja lisäksi on paikan valinnassa huolehdittava, ettei aiheudu maisemallista haittaa, alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja alueen etäisyys asutuksesta, yleisesti käytetystä tiestä ja muusta maatalous- tai kaupunkialueesta on riittävä."


"Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti ottaa vastaan jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikkavedet, on nykytilanteessa epävarmaa."


"Jätevedenpuhdistamon (Toivonen Yhtiöt Oy:n mahdollinen erillinen puhdistamo hankealueella) jatkosuunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa puhdistamon toiminta- ja huoltovarmuus ympärivuotisesti myäs poikkeavissa vesitilanteissa, tarkkailumahdollisuus, lietteiden kaatopaikkakelpoisuus sekä puhdistettujen vesien purkupaikkojen soveltuvuus."


"Tasausaltaiden mitoituksessa käytetyn kevätylivaluman mitoitusperuste on selvästi liian pieni."


"Vesien aiheuttamat riskit, niiden joutuessa hallitsemattomasti ympäristöön poikkeuksellisten tilanteiden aikana, ovat suuremmat kuin alkuperäisesti ohjelmavaiheessa voitiin olettaa."


"Rakentamisen 1. vaiheen osalta ei ole kiinnitetty riittävällä tavalla huomiota hulevesien käsittelyyn ja puhdistustehokkuuteen erityisesti, koska rakentamisen aikana kiintoainekuormituksen riski on suuri."


"Tiestön nykykunto, kunnostusten ajoittuminen ja kustannukset aiheuttavat toteuttamiskelpoisuuden kannalta epävarmuutta ja ne tulee selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä. Samalla tulee arvioida yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa."


"Meluselvityksessä ei ole mukana jätteenkäsittelykeskuksen rakentamisen ja toiminnan mukaan lukien liikenteen sekä alueelle suunnitellun muun toiminnan yhteisvaikutusta."


"Epävarmuutta pölytasoissa ympäristössä aiheuttaa eri jätteenkäsittelytoimintojen, rakentamisen sekä liikenteen yhteisvaikutustarkastelun puuttuminen."


"Selostuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon käsiteltävän jätteen laatua ja roskaavuutta sekä loppusijoitusalueen korkeutta suhteessa muuhun maastoon."


"Jätetäyttö erottuu Viljakkalan keskustaajamaan ja Viljakkalanselälle. Poikkileikkauskuvasta arvioituna loppusijoitusalueesta näkyy korkeussuunnassa, ilman puuston vaikutusta, noin 75 %."


"Selostuksessa ei ole huomioitu tasausaltaiden murtumia, poikkeuksellisia vesitilanteita, öljyä liikennealueilla, tulipalossa käytettäviä kemikaaleja ja sammutusveden käsittelyä, polttoaineiden säilytystä ja varastointia sekä poikkeuksellisten tilanteiden vaikutusta lähialueen ihmisiin."


"Liikenteen aiheuttamat riskit ovat olleet keskeisesti esillä hankkeesta saadussa yleisöpalautteessa jo arviointiohjelmavaiheessa. Selostuksessa ei kuitenkaan ole käsitelty paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja niiden toteutusmahdollisuuksia."


"Vertailutaulukossa pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia vertailtaessa todetaan hallitsemattomien päästöjen voivan pilata purkujoen vedenlaadun sekä olevan riski Ruonanjoelle ja jokihelmisimpukalle."


"Haitallisten vaikutusten ehkäisytoimenpiteissä ei ole riittävällä tavalla huomioitu melun ohje-arvojen ylityksiä lähimmillä kiinteistöillä tai pölyvaikutusten arvioinnin epävarmuuksista johtuvaa riskiä haittojen leviämisestä hankealueen ulkopuolelle."


"Haittojen vähentämiseksi on esitetty hankealueen ympärille puustoista suojavyähykettä, joka ei sisälly hankesuunnitelman aluevarauksiin."


"Vastuu liikenneturvallisuuden edistämistoimenpiteistä ja aikataulusta jää avoimeksi."


"...hankkeesta tulee tehdä LSL 65 §:n mukainen Natura-arviointi ja pyytää siitä ympäristäkeskuksen lausunto. Natura-arviointi voi olla perusteltua tehdä osayleiskaavan laadinnan yhteydessä koko kaava-alueelle."


417
sivun alkuunsivun alkuun