etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Kuntaliitto, asioiden valmistelusta, jääviydestö ja mökkiläisen aloiteoikeudesta.
754
Valmistelijalla on valta
"Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula kehottaa valtuutettuja olemaan tarkkana asioiden valmisteluvaiheessa, sillä suurinta valtaa on valmisteluvalta ja päätöksen kannalta on äärimmäisen keskeistä, miten asia valmistellaan. Niin valtuutetun kuin rivikuntalaisenkin kannattaa muistaa, että nykyisen julkisuuslain mukaan asioista on annettava tietoja jo valmisteluvaiheessa."754
"Luottamusmiesten pitäisikin pitää huolta, että vaihtoehtoja valmistellaan, tarvittaessa he voivat palauttaa asian valmisteltavaksi uudelleen ja antaa valmisteluohjeita." 755
755
Jääviys lautakunnassa
"Kuntaliitossa on lähdetty siitä, että pelkkä muistutuksen tekeminen tai mielipiteen ilmaiseminen ei tee henkilää esteelliseksi, jollei asiaan liity muita esimerkiksi maanomistukseen liittyviä intressejä. Vain henkilöt, jotka ovat asianosaisia (esimerkiksi maanomistajat) tai henkilöt, joilla on asiassa muita henkilökohtaisia intressejä (erityistä hyötyä tai vahinkoa) ovat asian käsittelyssä esteellisiä."
Kuntaliitto: Heikki Harjula, johtava lakimies 759
885
Onko mökkiläisellä aloiteoikeutta? 761
"Vaikka "kunnan jäsen" -käsite on laajempi kuin "kunnan asukas", käytännössä kesämökkiläiset ovat aloitteen tekijöinä samassa asemassa eli he saavat aloitteilleen saman käsittelyn kuin kunnan vakinaiset asukkaat."
Kuntaliitto: Heikki Harjula, johtava lakimies761
761
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle - Uusi perustuslaki 1.3.2000
762
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

"...Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen."

14 §
Vaali- ja osallistumisoikeudet

"...Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksen tekoon."

20 §
Vastuu ympäristöstä

"...Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksen tekoon."

121 §
Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

"Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon..."

Perustuslaissa EI ole määrätty, että kunnanvaltuutetuilla olisi oikeus edustukselliseen demokratiaan vedoten 4 vuoden jaksoina käyttää kunnan asukkaille kuuluvaa hallintovaltaa omavaltaisesti kuntalaisia kuulematta.762
762
Korostukset lainauksiin lisätty764
sivun alkuunsivun alkuun