etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Suomen kuntaliiton ympäristöinsinööri Seija Paajanen kirjoittaa jäteverotilanteesta: 1065
Jäteverolakia muutettava kiireellisesti 1066
Kuntaliitto on useaan otteeseen esittänyt, että jäteverolakia olisi tarpeen muuttaa. Laki vääristää kilpailua kuntien ja muiden jätealalla toimijoiden välillä ja on tulkinnanvarainen. Jäteveroa peritään vain kuntien ylläpitämille kaatopaikoille loppusijoitetuista jätteistä. Yksityisille kaatopaikoille sijoitetuista jätteistä veroa ei peritä. Tulkinnanvaraisuuksista johtuen eräät kunnat ovat joutuneet maksamaan merkittäviä jälkiveroja, jotka ovat vaikeuttaneet johdonmukaisen taksapolitiikan noudattamista.

Kuntaliitto pitää jäteverolain muuttamistarvetta kiireellisenä siltä osin kuin on kyse eri toimijoiden välistä kilpailua vääristävästä, kuntia ja yrityksiä eriarvoisesti kohtelevasta epäkohdasta.

Valtio on perinyt kaatopaikanpitäjiltä jäteveroa runsaan 10 vuoden ajan ja tänä aikana veron suuruus on kaksinkertaistunut. Nykyisin veron suuruus on 30 e/t ja veron kertymä on vuosittain noin 60 miljoonaa euroa. Jäteverosta kaatopaikanpitäjille aiheutuvat kustannukset sisällytetään jätemaksuihin. Asukkaiden käyttäytymistä jätevero ei juurikaan ohjaa, sillä veron osuus jäteastian tyhjennysmaksussa on noin 15 prosenttia eli alle yhden euron, vuodessa noin 8 euroa asukasta kohden. Merkittävimmin jätevero on vaikuttanut rakennusjätteiden hyädyntämisen lisääntymiseen.

Eduskunta on edellyttänyt jätelain osittaisuudistusta hyväksyessään keväällä 2007, että hallitus muuttaa jäteverolakia. Ympäristävaliokunta piti jäteverolain muuttamista kiireellisenä, koska kunnallisten ja yksityisten kaatopaikkojen verokohtelu on erilainen yhdyskuntajätteen osalta. Myös Kilpailuvirasto ontodennut, ettei kilpailuneutraalisuus toteudu voimassa olevan jäteverolain mukaan.
Sekin pitää lain muuttamista kiireellisenä, varsinkin kun yhdyskuntajätehuollosta elinkeinoelämän tuottamien jätteiden jätehuolto avattiin kilpailulle kesällä voimaan tulleella jätelain muutoksella. Saattamalla kunnallisten ja yksityisten kaatopaikkojen verokohtelu tältä osin samanlaiseksi voidaan estää kilpailun vääristyminen ja merkittävän verotukiongelman syntyminen.

Kuntaliitto on esittänyt valtiovarainministeriölle myös, että jäteveron kertymää tulisi tulouttaa jätehuollon kehittämiseen ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen.

Seija Paajanen, ympäristöinsinööri
Suomen kuntaliitto

(Kirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 9.11.2007)1066
Jäteverotyöryhmä on asetettu 1.11.2007. Työryhmän jäsenet edustavat kauppa- ja teollisuusministeriötä, Kilpailuvirastoa, Tullihallitusta, valtiovarainministeriötä ja ympäristöministeriötä. Työryhmän toimikausi on 1.11.2007 - 30.11.2008. Pikaista korjausta tilanteeseen ei siis valitettavasti vielä ole odotettavissa.1067
sivun alkuunsivun alkuun