etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Vironvuorten jätelaitoshankkeen ongelmakohdat nähtävissä nyt tarkennusten jälkeen 1102
Kaatopaikkahankkeesta on Toivonen Yhtiöt Oy teettänyt Pirkanmaan ympäristökeskuksen edellyttämät lisäselvitykset liikenteestä, melusta ja vesienhallinnasta. Samoin natura-arviointi sekä Ruonananjoen Natura 2000 -aluetta että hankealueen liito-oravan elinympäristöjä koskien on jätetty Pirkanmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi. Kaatopaikka-aluetta ja suojavyöhykkeitä koskeva kaavaehdotussuunnitelma on myös esitetty Ylöjärven ympäristölautakunnalle.

Sekä tehtyjen lisäselvitysten että kaavaehdotuksen pohjalta on tullut esiin kaatopaikkasuunnitelman uusi tilanne. Hanke on nyt selvästi muuttunut siihen nähden, millaisena se esitettiin kohta kolme vuotta sitten, kun hankealueen maakaupan esisopimus tehtiin Viljakkalassa.

Kun nyt sekä laitoksen suunnitelmat että ympäristö- ja toimintaedellytysselvityksitykset ovat tarkentuneet, on näkyviin noussut erityisesti seuraavat merkittävimmät ongelmakohdat:

Jätevesien hallinta
Kaatopaikkahankkeen uudessa vesienhallintaselvityksessä on koko laitos- ja kaatopaikka-alueen jätevesiratkaisuna esitetty kaikkien kaatopaikkavesien johtaminen yleisen viemärilinjan kautta Hämeenkyrön puhdistamolle.
Jätevesiratkaisun käytännön toimivuudessa on useita epävarmuustekijöitä, erityisesti viemärilinjaston ja Hämeenkyrön käsittelylaitoksen kapasiteetti. Hämeenkyrön vedenpuhdistuslaitos tullaan lisäksi lähivuosina lakkauttamaan ja Viljakkalan alueen jätevesiratkaisu tulee vielä senkin vuoksi muuttumaan.
Esitetyn jätevesiratkaisun riskit Ruonanjoen valuma-alueella ovat merkittäviä. Riskitekijöitä on kirjattu sekä uudessa vesienhallintaselvityksessä että Natura-arvioinnissa, josta Pirkanmaan ympäristökeskus ei vielä ole antanut lausuntoaan.1102
Kaavaehdotus:
Toivonen Yhtiöt Oy:lle uusi tavanomaisen jätteen kaatopaikka Ylöjärvelle

Kaavaehdotuksessa on esitetty aluevarauksena uusi yksityinen kaatopaikka, eli "loppusijoitusalue tavanomaiselle jätteelle".
Rakennus-, purku- ja teollisuusjätteet ovat olleet Toivonen Yhtiöt Oy:n tämän hetken toiminnan tarpeita, tulevaisuus voi siis tuoda mitä tahansa muutakin jätettä ongelmajätteitä lukuunottamatta - tosin niistäkin mukana on jo nyt asbesti.
Uusi yksityinen tavanomaisen jätteen kaatopaikka veisi myös pohjaa pois kuntien yhteistyönä ylläpidetyiltä ja juuri uusituilta Pirkanmaan jätehuollon kaatopaikoilta, joilla kapasiteettia on riittävästi myös Toivonen Yhtiöitten loppusijoitustarpeille.
1105
Koukkujärven uudella kaatopaikka-alueella on erityisesti rakennusjätteelle varattu vasta avattu alue, joten sijoitusongelmaa ei ko. jätteille Pirkanmaalla ole. 1104
1104
Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven kaatopaikka helmikuussa 2008: Rakennus- ja purkujätteiden vastaanottoalue, raskaalle kuljetusliikenteelle hyvin toimivien liikenneyhteyksien varrella.
Suojavyöhykkeet yksityisten maille
Jätelaitoksen suojavyöhykealueet on kaavaehdotuksessa esitetty maakaupan kohteena olevan, kaupungin omistaman alueen ulkopuolelle, yksityisten maanomistajien maille. Esitettyjen suojavyöhykealueiden ja niitä koskevan kaavamääräyksen riittävyys on lisäksi epävarma ja vaatimukset saattavat edelleen tästä nyt esitetystäkin kasvaa, kun suojavyöhykkeitten riittävyydestä aikanaan saadaan myös Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunto.

Liikenneturvallisuus ja tiestön kestävyys
Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) on nyt täydennetty uudella Toivonen Yhtiöitten teettämällä liikenneselvityksellä. Liikenneturvallisuuden ja tiestön kunnon kustannukset on valmistuneessa lisäselvityksessä esitety kaupungille ja tiehallinnolle. Lisäksi Toivonen Yhtiöt Oy:n esittämä raskaan liikenteen ohjauskeino: "neuvoa jätekuljettajia käyttämään pisintä mahdollista tieyhteyttä", on käytännössä mahdoton sekä toteuttaa että valvoa.
Tiehallinnon yksiselitteinen kanta koko hankkeen käsittelyn ajan on ollut, että laitoksen raskaan liikenteen lisäyksestä aiheutuville toimenpiteille ei valtiolla ole resursseja. Kaikki tienpidon ja liikenneturvallisuuden vaatimat kustannukset tulisivat siten Ylöjärven kaupungin eli kaupunkilaisten maksettaviksi.

Kaikkia edellä mainittuja aiheita koskien on sekä kaavaehdotuksessa että tehdyissä lisäselvityksissä nyt nähtävissä oleellisia muutoksia suhteessa siihen laitossuunnitelmaan, joka maakaupan esisopimusta Viljakkalassa 2005 tehtäessä oli esitetty.1103
1103
Toivonen Yhtiöt Oy, YVA-menettelyn edellyttämät lisäselvitykset Vironvuorten hankkeesta: 1112
sivun alkuunsivun alkuun