etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Pirkanmaan ympäristökeskus:
"Arviointia ei voida pitää asianmukaisena." 1126
Pirkanmaan ympäristökeskus antoi 8.5.2008 lausunnon Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen Natura-arvioinnin riittävyydestä Vironvuorten osayleiskaavaan liittyen.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen Natura-arviointiin liittyy puutteita, joiden johdosta arviointia ei voida pitää asianmukaisena. Ympäristökeskus edellyttää arvioinnin täydentämistä koskien hankealueen pinta-aloja, loppusijoitusalueen pintavaluntaa, rakennusvaiheiden vesienkäsittelyä, kaatopaikkavesien tasausallasta, toiminnan jälkeistä aikaa, hankevaihtoehtoja ja erityisesti riskien arviointia.

Joitakin lainauksia lausunnosta:
 • "Hankkeiden ja suunnitelmien lupaharkinnassa on varmistuttava siitä, että hanke tai suunnitelma ei merkittävästi heikennä Natura-kohteen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Lupaa ei saa myöntää sellaiselle hankkeelle, jonka arvioidaan merkittävästi heikentävän näitä luontoarvoja."

 • "Selvityksessä jää epäselväksi avoimen loppusijoitusalueen pintavesien johtaminen ja niiden määrä."

 • "Rakennusvaiheen hulevesien lasketusallas:
  ... altaan mitoitus tulee muuttaa ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus"

 • "Rakentamisen aikana hankealueella louhitaan kalliota räjäytyksin ja poraamalla sekä jatkokäsitellään kiviainesta murskaten. Näistä syntyy hienojakoista aineista (kivijauhoa), joka pintaveden mukana päätyy hulevesialtaaseen. Hulevesiallas on mitoitettu laskeuttamaan karkeaa silttiä, raekooltaan noin 0,2 mm. Lisätietona tarvitaan kivijauhon hiukkaskoko ja selvitys onko hienoaines mahdollista laskeuttaa mitoituksessa käytetyllä pintakuormalla = 1 m/h ja virtausnopeudella = 0,01 m/s. Tarvittaessa mitoitusta tulee tarkistaa ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus."

 • "Lisäselvityksestä ei ilmene myöhempien kuin 1. rakennusvaiheen hulevesien käsittelyn periaatetta."

 • "Kaatopaikkavesien tasausallas:
  ... mitoitusta tulee lisätä 10 %:lla. ja esittää riittääkö hankealueella tehty tilavaraus."

 • "Myös viemäriverkoston kapasiteetin riittävyys eri tilanteissa tulee vielä tarkistaa."

 • "Lisäksi tulee selostaa alueen käyttö ja vesien johtaminen aktiivisen hankeajan jälkeen."

 • "Riskien arviointi:
  ... Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden aiheuttamaa riskiä ei ole kuitenkaan tarkemmin analysoitu eikä esitetty perusteltuja johtopäätöksiä riskin aiheuttaman haitan merkittävyydestä.
  --
  Arvioinnissa tulee kuvata riski, mukaan lukien todennäköisyys, ja sen vaikutus Natura-luontoarvoihin. Lisäksi riskinarvioinnissa tulee käyttää perusteltua luokitusta riskien aiheuttaman haitan merkittävyydestä.
  --
  Riskinarviointiin liittyen tulee kuvata mm. hulevesialtaaseen johdettavan veden laatu ja laskeutuksen jälkeen maastoon johdettavan veden laatu erityisesti voimakkaimman maanmuokkauksen aikana, sekä mikä on veden viipymä matkalla hankealueelta Ruonanjokeen eri valuntatilanteissa. Lisäksi tulee esittää laskelmat eri tilanteissa Ruonanjokeen päätyvistä haitallisten aineiden pitoisuuksista mm. raudan, alumiinin ja kiintoaineksen osalta, sekä pH:n ja sähkönjohtavuuden muutoksista. Myös rakentamisen aikaisia ja aktiivisen hankeajan jälkeisiä vaikutuksia tulee tarkastella tässä yhteydessä."

 • "Jokihelmisimpukkaan kohdistuvan suoran vaikutuksen lisäksi tulee arvioida myös jokihelmisimpukkaan kohdistuvien vaikutusten kautta tulevat vaikutukset pikkujokien ja purojen luontotyyppiin."

Asian jatkokäsittelystä Pirkanmaan ympäristökeskus lausuu, että Natura-arvioinnista varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto voidaan antaa vasta sitten, kun arviointia on täydennetty lausunnossa edellytetyllä tavalla.1126
sivun alkuunsivun alkuun